ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi irányelvek

Az SCB Trade Kft. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a fatbond.hu webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő megnevezése:

Név: SCB Trade Kft.

Székhely: 1029 Budapest, Nagyrét utca 11.

Telefonszám:061 3987400

Cégjegyzék szám: 01-09-893721

Adószám: 14206742-2-41

E-mail cím: [email protected]

Adatvédelmi tisztviselő: Bencsik Andrea

Telefonszám:+36 20 4302821

E-mail cím: [email protected]

Az adatkezelés jogalapja:

Az SCB Trade Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap (webshop) használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja:

Az SCBTrade Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő az SCB Trade Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje

A kezelt adatok köre

Azonosítószám, felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, cím, hírlevél feliratkozási hozzájárulás.

Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia: teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadni: név, e-mail cím.

Adatkezelési alapelvek

Az SCB Trade Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő, Szolgáltató), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

– Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

– Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

– Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a fatbond.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A fatbond.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre

vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető

azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező

alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím

tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az

általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az

oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: [email protected]

Postai úton: SCB Trade Kft 1029 Budapest, Nagyrét utca 11.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználás az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Adatkezelés időtartama:

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az üzemeltető az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az adatokat megismerő személyek köre:

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes

adatokat elsősorban SCB Trade Kft. (Adatvédelmi tisztviselő: Bencsik Andrea)meghatározott munkatársai jogosultak megismerni. Az SCB Trade kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ez alól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek.

Az SCB Trade Kft. a honlap ( webshop) üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az SCB Trade Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Az SCB Trade Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, a partnerek az SCB Trade Kft felé nyilatkozatot tettek a jogi követelmények megfelelőségét tekintve.

Adatkezelő

Az adatkezelő határozza meg a személyes adatok feldolgozásának „céljait” és „módjait”. A jelenlegi adatvédelmi törvényekhez kapcsolódó gyakorlathoz hasonlóan az adatkezelőknek különféle megfelelőségi intézkedéseket kell tenniük annak kapcsán, hogy az adatokat hogyan gyűjtik, mire használják, mennyi ideig őrzik, és biztosítaniuk kell, hogy az emberek jogosultak legyenek hozzáférni a róluk tárolt adatokhoz.

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozók az adatkezelők nevében kezelnek személyes adatokat. Bizonyos kötelezettségek már közvetlenül az adatfeldolgozókra vonatkoznak, az adatkezelőknek pedig meghatározott szerződéses kötelezettségeknek kell alávetniük őket az adatok biztonságos és jogszerű feldolgozása érdekében.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám:13947109-2-43 Cégjegyzékszám: 01 09 980899

Fürgefutár.hu Kft adószám: 22966331-2-43 Cégjegyzékszám: 01 09 946845

CLAUSURA Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 12168862-2-43 Cégjegyzékszám: 01 09 561382

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása során megadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása:

Vásárló adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérhet, illetve végezheti el saját maga:

Vásárló kérheti az SCB Trade Kft.-t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást az SCB Trade Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt

az [email protected] e-mail címre lehet jelezni.

A regisztrált Vásárló személyes adatait a webáruházba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani az „Adatok módosítása” menüpontra kattintva.

Hírlevélről történő leiratkozást a Vásárló elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási

linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti a

[email protected] e-mail címre is.

Az adatkezelésben érintettek jogai:

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az SCB Trade Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az

ÁSZF-ben meghatározott módon. Az SCB Trade Kft. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az SCB Trade Kft. a Vásárló kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármikor jogosult kérni adatainak törlését a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az SCB Trade Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az SCB Trade Kft. a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.

A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név. Az SCB Trade Kft.

Székhely: 1029 Budapest Nagyrét utca 11.

E-mail cím: [email protected]

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az SCB Trade Kft. munkatársaihoz fordulhat a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Továbbá a Vásárló kérheti adatainak zárolását. Az SCB Trade Kft. zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az SCB Trade Kft. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a Vásárlóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Továbbá a Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az SCB Trade Kft. a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a döntéséről a Kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A honlaplátogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

Weboldalunk cookie-kat használ egyes funkciók nyújtásához. A cookie-k olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön készülékén tárolunk el akkor, amikor a weboldalunkra látogat. Ezeket a cookie-kat a készülék vissza küldi valahányszor a későbbiekben a weboldalunkra látogat. Az cookie-kban tárolt információk segítségével felismerhetjük Önt, és például könnyebbé tehetjük a weboldalunkon való navigálást.

A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusoknak az Ön számítógépre juttatására. A cookie-kat csak azok a webkiszolgálók olvashatják, ahonnan származnak.

Nem osztjuk meg a cookie-kban tárolt információkat harmadik felekkel az Ön kifejezett engedélye nélkül.

Ön bármikor megtekintheti a weboldalunkat cookie-k nélkül. A web böngészőket gyakran úgy konfigurálják, hogy cookie-kat fogadjanak el. Ahhoz, hogy az Ön web böngészője ne fogadjon cookie-kat (1) kikapcsolhatja a cookie-k használatát a weboldalunkra a cookie-rétegen keresztül történő elérésekor, vagy (2) kikapcsolhatja a cookie-kat a webböngészője beállításain keresztül. A webböngésző súgó funkciói segítségével megtudhatja, hogy miként tilthatja le és/vagy törölheti a cookie-kat a web böngészőjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása/törlése miatt előfordulhat, hogy a weboldalunkon egyes funkciók nem fognak működni. A weboldalunkon található egyes funkciókhoz szükséges cookie-kat alább találhatja. Emellett a cookie-k letiltása/törlése csak az adott webböngésző beállításait érinti. A cookie-k letiltását/törlését ennek megfelelően a többi web böngészőben is el kell végezni.

Az egyes funkciókhoz használt cookie-k a személyekre való utalás nélkül:

 • Egyes felhasználói preferenciákat tároló cookie-k (pl. keresési és nyelvi beállítások)
 • A video- vagy audiotartalom hibátlan lejátszását biztosító információkat tároló cookie-k
 • Az egyes felhasználói bejegyzéseket ideiglenesen tároló cookie-k (pl. a bevásárló kosár vagy online űrlap tartalma)
  Az egyes funkciókra használt cookie-k a személyekre való utalás nélkül:
 • A felhasználóink azonosítását és hitelesítését szolgáló cookie-k

Az adatok feldolgozását az Ön hozzájárulása teszi lehetővé (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezeket az adatokat addig tároljuk, amíg az adott cookie le nem jár vagy Ön nem törli.

Vásárlóregisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét. A vásárló eldöntheti, hogy kívánja e későbbi vásárlásait kényelmessé tenni és akar e regisztrálni az oldalon. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevéligénylés

Weboldalunk lehetővé teszi a hírlevelünkre való feliratkozást.

Ha feliratkozik a hírlevélre, és ezáltal hozzájárulását adja a hírlevelek fogadásához, akkor az adatait csak a hírlevelek küldése céljára használjuk fel. Az adatok feldolgozását az Ön hozzájárulása teszi lehetővé (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az ezt szolgáló hivatkozás minden hírlevelünkben megtalálható. Adatbázisunkban feljegyezzük, hogy Ön leiratkozott a hírlevélről.

Kapcsolat, jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az “Információk” oldalon. Bármilyen

felmerülő kérdésben az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a

vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint járhat el. (Itt olvasható: http://naih.hu/files/Infotv-2015_08.pdf)

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Cím:1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410

E-mail:[email protected]

URL: http://naih.hu

Az SCB Trade Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát

még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

Az adatokat weboldalunk adminfelületének adatbázisában tároljuk, harmadik fél számára nem adjuk, és kizárólag a felhasználó kérdésének megválaszolása céljából használjuk fel. Az adatokhoz csak a weboldal karbantartására jogosult, és a válaszadó ügyfélszolgála fér hozzá. Az adatokat a kérdés lezárása után 1 hónapon belül töröljük a weboldal adatbázisából és a levelező rendszerekből.

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Általános szerődési feltételek

Távollévők között kötendő adásvételi szerződés

A megrendelőlap elküldésével és annak a SCB TRADE Kft. által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján távollévők közötti adásvételi szerződés jön létre a SCB TRADE Kft., 1029 Budapest, Nagyrét u 11. (adószám: 14206742-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-893721, telefon: +36 1 398-7398) mint Eladó, valamint a Vevő között az alábbi feltételekkel:

Termékeinket webshop az alábbiak szerint vásárolhatja meg:

1. Kiválasztja a termékeinket a honlapunk termékkatalógusából. A termékek mellett mindig az aktuális általános forgalmi adóval növelt árat láthatja, mely nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
2. A termék képe alatti gombok választásával Ön az árut kosárba helyezheti, azaz megrendelheti vagy ürítheti a kosarat, így elállhat az áru megvásárlása iránti szándékától.
Ezt követően Önnek meg kell adnia a Vevő adatait, nevét, címét, a szállítási hely címét, a számlázási címet és ki kell választania a fizetési módokat.
3. Fizetnie futárpostai kiszállítás esetén előzetes bankszámlára történő átutalással, bankkártyával vagy a futárnak a kiszállításkor készpénzben és kártyával fizethet. Amennyiben a megrendelt termékeinket valamelyik üzletünkben veszi át, ott a vételárat készpénzben, forintban egyenlítheti ki.
4. Az adatok bevitelét követően Önnek ellenőriznie kell azok helyességét.
5. Ezt követően Önnek meg kell ismernie és el kell fogadnia az általános szerződési feltételeinket.
6. Majd a rendszerünk a vásárlás adatait * ismerteti Önnek és kifejezetten meg kell erősítenie, hogy a kiválasztott termékeinket meg kívánja vásárolni. Ezzel a megrendelést számítógépes rendszerünkbe elküldi, ahol az írásban, magyar nyelven, a megrendelés egyedi kódszámával rögzítésre kerül és a
megrendelés kódszámával bármikor visszahívható.
7. A megrendelés rögzítéséről és befogadásáról Önt rendszerünk automatikusan, a lehető legrövidebb időn belül értesíti.
8. A termék megrendelését követően 3-5 munkanapon belül a futárszolgálat kiszállítja Önnek, vagy ha üzletünkben történő személyes átvételt választotta, nyitvatartási időben átveheti azt.
9. Amennyiben a megrendelt termék üzletünkben történő átvételét választotta, de nem veszi át a megrendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül, cégünk eláll ajánlatától.
*A vásárlás adatai, melyeknek meg kell jelenniük a képernyőn.
a) SCB TRADE Kft., 1029 Budapest, Nagyrét u 11.,
b) a megrendelt termék (áru) lényeges jellemzői; név, kódszám, étrend-kiegészítő, gyógyászati termék, stb. (megjegyzés: attól függően, mit értékest a cég a webshopban),
c) a terméknek ára és a szállítási költség;
d) a fizetés, a szállítás feltételei;
e) a Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül a vásárlástól elállhat. Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az SCB Trade Kft.-nek átadni. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért felel. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elálláshoz való jogát, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Vételár, fizetési feltételek

A termék mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termék vételárán felül fizetendő a házhoz szállításának költsége. A megrendelt terméket futárszolgálattal juttatjuk el az Ön által megadott címre, a visszaigazolásnak megfelelő vételárat és szállítási költséget Önnek a futár számára készpénzben, vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni.

A vételár megfizetése történhet:
• bankkártyás fizetéssel a megrendeléskor,
• készpénzben, vagy bankkártyával az áru átvételekor a futárszolgálatnál,
• személyes átvétel esetén telephelyünkön (1029 Budapest, Nagyrét u. 11.). Munkanapokon H-Cs: 8.30 – 16 óráig, pénteken 8.30 – 14 óráig.

Szállítási feltételek, határidők, fizetési módok:

Az Eladó köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre, a megrendelés visszaigazolásától számított 3-5 munkanapon belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul e-mail, telefon vagy telefax útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. A Vevő utánvétes rendelés esetén köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és az Eladó által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek vételárát, a csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A Vevő adatainak megadásakor olyan szállítási címet kell közölni, ahol a megadott szállítási napon NAPKÖZBEN, Magyarország területén 9.00-17.00 között fogadni tudják az utánvétes küldeményt! Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol nap közben akár cégünk, akár a futárszolgálat munkatársai elérhetik Önt a csomaggal kapcsolatos bármilyen esetlegesen felmerülő nehézségek kezelése érdekében.
– Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.
– Amennyiben valamilyen okból a Vevő illetve a megrendelésen feltüntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás időpontjában, a futárszolgálat a Vevő által megadott telefonszámon egyeztet vele a küldemény ismételt kiszállításával kapcsolatban.
– FONTOS! A futárszolgálat csak még egy alkalommal kísérli meg újra a kiszállítást, ezután visszaszállítja a csomagot a feladónak.
A házhoz szállítás és az utánvét díjmentes, ha a kosárba behelyezett áruk összértéke meghaladja a 20.000 Ft-ot.
Helyszíni átvétel – 0.- Ft
Megrendelésének személyes átvételére munkanapokon H-Cs: 9:00 – 17:00 óráig, pénteken 9:00 – 14:00 óráig lehetőséget biztosítunk 1029 Budapest, Nagyrét u. 11. címen elérhető telephelyünkön. Telephelyünkön csak készpénzzel történő fizetés lehetséges, bankkártyával sajnos nem tudnak fizetni az ide látogatók.
Szállítás futárral, utánvétes fizetés esetén – 1 290.- Ft
Megrendelését futárszolgálattal juttatjuk el az Ön által megadott címre, a visszaigazolásnak megfelelő összeget a futár számára készpénzben kell kiegyenlíteni.

A termékek cseréje:
Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, (helyszíni jegyzőkönyvet kell felvetetni a futárszolgálat munkatársával) akkor a SCB TRADE Kft. a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése alapján díjmentesen kicseréli azt.

Az elállás joga:
A megrendelt termék táplálék-kiegészítő, mely esetében, illetve higiéniai és egészségvédelmi okokból a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, ezért kérjük megrendelés előtt alaposan olvassa el a termék tájékoztatóját és mérlegelje vásárlási
szándékát.
A fogyasztók érdekeinek messzemenő biztosítása céljából honlapunkon a termékkel, annak összetevőivel kapcsolatosan részletes tájékoztatást kap, hogy megrendelés előtt meggyőződhessen a termék sajátosságairól.

Sikertelen kézbesítés:
A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.

Hasznos tudnivalók
Mire figyeljen a vásárláskor?
• Olvassa el részletesen az SCB TRADE Kft. általános szerződési feltételeit és a termék ismertetőjét, a
vásárlás módjait, a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
• Tanulmányozza át biztonsági feltételeinket, hiszen ezzel garantálják adatai biztonságát!
• Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
• Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatokat! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
• Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.

Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót

Rendelésével, termékeinkkel kapcsolatos további kérdéseivel munkanapokon 9.00 és 17.00 között fordúljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 398-7398 telefonszámon.

Rendelés lemondása
Abban az esetben, ha szeretné lemondani megrendelését, kérjük, szándékát az [email protected] címen vagy a +36 1 398-7398-as telefonszámon jelezze. A rendelés lemondásának jogát a Vevő a távollévők közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés alapján a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolhatja. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés (j) pontja alapján tájékoztatjuk, amennyiben a termék kiszállítása már megtörtént, a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.

Panaszkezelés
Amennyiben bármilyen panasza merül fel, forduljon hozzánk bizalommal az [email protected] címen vagy a +36 1 398-7398-as telefonszámon. Továbbiakban a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina Körűt 99.) fordulhat.

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 1. Cookiek (sütik) felhasználási politikája és hasonló technológiák

A sütik következő céllal vannak használva:

 • a weboldal működése érdekébe,
 • a weboldal látogatóinak viselkedési felülvizsgálata érdekébe,
 • reklámozási céllal.

Ezt a politikát kiteljesíti a Fatbond személyes adatok védelmére vonatkozó általános szabályai, illetve a weboldal Használati feltételei, amelyeket, kérjük, olvasson el, mivel további hasznos információkat foglalnak magukba, beleértve a Fatbond felelősségét a személyes adatok biztonságát illetően, az adatok Fatbond általi feldolgozásának összes célját, az ön jogait, illetve a kivételeket és ennek korlátait is, stb.

A személyes adatok megfelelő megvédése fontos célkitűzése a Fatbondnak. Azt szeretnénk, hogy minél tisztábbak és nyíltabbak legyünk, ami a Fatbond e témában való hozzáállását illeti. Bármilyen kérdés vetődik fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] email címen.

 1. Mik azok a sütik?

A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett honlapok töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére, amelyről az internetet használják. A süti a felhasználó terminálja által a Fatbond szervere vagy egy harmadik fél szervere felé elküldött kérése alapján telepítődik.

 1. Mire használhatók a Sütik?

Leginkább ezek a fájlok teszik lehetővé a felhasználó termináljának a felismerését és a tartalom egy releváns módon való bemutatását, a felhasználó tetszésére igazítva. A Sütik egy kellemes navigációt biztosítanak a felhasználó számára, illetve elősegítik az Fatbond azon törekvéseit, hogy gördülékenyebb, alkalmazkodott szolgáltatásokat tudjon nyújtani a felhasználóknak, pl.- online adatvédelem terén való igények, bevásárlókosár vagy lényeges reklám. Ugyanakkor aggregát anonim statisztikák előkészítésében is használjuk, amely segít bennünket megérteni hogyan részesül egy felhasználó az internet weboldalainkban, ez által javíthatunk ezek szerkezetén és tartalmán a felhasználó személyes azonosítása nélkül.

 1. Milyen Sütiket használunk?

Két féle Sütiket használunk: használatonkénti sütik és fix sütik. A használatonkénti sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a felhasználó termináljában maradnak a szesszió befejezéséig vagy az applikáció lezárásáig. A fix sütik a Sütik paraméterei által meghatározott periódusig maradnak a felhasználó terminálján vagy amíg a felhasználó manuálisan nem törli őket.

 1. Hogyan használja ez a weboldal a sütiket?

Erre a weboldalra való látogatás során a következő süti típusok alkalmazhatóak:

 • Kimondottan a weboldal működéséhez szükséges Sütik
 • Elemző Sütik
 • Reklámhoz szükséges Sütik

Kimondottan a weboldal működéséhez szükséges Sütik és/vagy technológiák a weboldal megfelelően való működéséhez lényegesek, az Ön készülékére, a weboldalra való belépés pillanatában vagy adott esetben a weboldalon végzett tevékenység során állítódnak be. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket, viszont ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem fognak helyesen működni.

A többi Süti típusnak a szerepe a 11. pontban van leírva.

 1. A Sütik vagy a hasonló technológiák tartalmaznak személyes adatokat?

Magában a Sütik vagy a hasonló technológiák nem kérnek le személyes jellegű információkat használatuk érdekébe és legtöbbször nem is azonosítják személyesen az internet felhasználókat. Vannak viszont helyzetek, amikor a Sütik használata során személyes adatok gyűjthetők össze annak érdekébe, hogy a felhasználó számára bizonyos funkcionalitásokat megkönnyítsenek, vagy a felhasználó preferenciáihoz alkalmazkodva egy jobb felhasználást biztosítsanak. Ilyen adatok oly módon vannak titkosítva, mely lehetetlenné teszi az illetéktelen személyek az adatokhoz való hozzáférését.

Melyek a hasonló technológiák?

Vannak más technológiák is, melyek ugyanolyan céllal vannak felhasználva, mint a Sütik.

 1. Sütik blokkolása

Abban az esetben, ha szeretné blokkolni a sütiket, a weboldal bizonyos funkcionalitásai leállnak, ez pedig a weboldalunk felhasználásában bizonyos működési zavarokhoz vagy hibákhoz fog vezetni. Például a sütik blokkolása meggátolja abban, hogy:

 • online vásároljon
 • bejelentkezzen a saját fiókjába

Abban az esetben, ha egyetért ezekkel a korlátozásokkal és szeretné blokkolni a sütiket, akkor kövesse az alábbi utasításokat:

Legtöbb böngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket, viszont Önnek lehetősége van megváltoztatni a beállításokat annak érdekébe, hogy blokkoljon pár vagy az összes sütiket.

Válassza ki az Ön böngészőjét az alábbi listából a megfelelő utasítások megjelenítése érdekébe, amelyeket a böngésző megnyitása után kell elvégeznie.

Microsoft Internet Explorer 9 (Windows 7 operációs rendszer)

 • klikkeljen a Beállítások ikonra (fent jobb oldal)
 • klikkeljen az Internet Opciók-ra
 • klikkeljen az Adatvédelemre majd válassza ki az opciókat
 • klikkeljen az Alkalmazásra, majd az OK-ra a kedvenc beállítások mentéséhez

Google Chrome

 • klikkeljen a kulcs ikonra és válassza ki a listából az Opciókat
 • klikkeljen a „Speciális beállítások” lapra
 • klikkeljen a tartalomra vonatkozó Beállításokra az Adatvédelem részlegből.
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja

Safari

 • válassza ki a Beállításokat
 • klikkeljen az adatvédelmi panelre
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja

Mozilla Firefox

 • válassza ki a fő táblázatból az Eszközöket, majd az Opciókat
 • klikkeljen az Adatvédelemre
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az OK-ra ahhoz, hogy bezárja

A fent megadott linkek nem képezik Fatbond weboldal tulajdonát és a Fatbond nem felel ezek tartalmáért.

 1. Kedvelt beállítások adminisztrálása a Sütik beállításával kapcsolatosan

Általában a weboldalakra való belépéshez használt applikáció alapértelmezés szerint megengedi a Sütik és/vagy hasonló technológiák terminálra való mentését. Ezek az alábbi 11. Pontnál megjelenített táblázatban leírt időszakokra vannak tárolva. Ezeket a beállításokat meglehet változtatni olyan módon, hogy a Sütik automatikus adminisztrálását a böngésző blokkolja vagy a minden alkalommal értesüljön a felhasználó, amikor a Sütik a termináljára kerülnek küldésre. Hasznos információk a Sütik adminisztrálási lehetőségeivel és módjaival kapcsolatosan az applikáció (böngésző) beállítási részén találhatók. A Sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a weboldal bizonyos funkcionalitásainak működését.

 1. Miért fontosak a Sütik és/vagy hasonló technológiák az Internet számára?

A Sütik és/vagy hasonló technológiák egy központi pontot jelentenek az Internet hatékony működését illetően, egy barátságos böngészési tapasztalat létrehozásában segít, amely mindegyik felhasználó tetszése és érdekei szerint alkalmazkodik. A Sütik letiltása vagy kikapcsolása eredményeként bizonyos weboldalak vagy azok részei használhatatlanná válhatnak.

A Sütik kikapcsolása nem azt jelenti, hogy a törvény tiszteletben tartásával már nem fog online reklámokat kapni – hanem csak azt, hogy a készüléke már nem tartja számon a kedvelt beállításait és érdekeit, amelyeket a böngészési magatartása által nyilvánított ki. Példák a Sütik fontos felhasználására (amelyek nem szükségeltetik egy felhasználó egy fiók általi bejelentkezését):

 • Felhasználó kedvenc beállításai szerint alkalmazkodott tartalom és szolgáltatások – termék és szolgáltatás kategóriák.
 • Felhasználó érdekeihez alkalmazkodott ajánlatok
 • Jelszavak megjegyzése
 • A gyerekvédelmi szűrők megjegyzése, amit az Internet tartalmat illeti (family mode opciók, safe search funkciók).
 • Reklámok lejátszási gyakoriságának korlátozása – egy weboldalon egy felhasználónak egy bizonyos reklám megjelenítési számának a korlátozása.
 • Lényeges reklám szolgáltatása egy felhasználó számára.
 • Elemzési-tulajdonságok felmérése, optimalizálása és adaptációja – mint például egy weboldalon egy bizonyos böngészési forgalmi szint jóváhagyása, milyen típusú tartalom kerül megtekintésre, illetve az a mód, amely által a felhasználó elér egy weboldalra (pl.: keresők által, közvetlenül, más weboldalakról stb.). A weboldalak ezeket az elemzőket a használatukra nézve lefuttatják annak érdekébe, hogy szolgáltatásaikat a felhasználó javára adaptálják.
 1. Biztonság és adatvédelemmel kapcsolatos nézőpontok

Általában a böngészőknek be vannak építve adatvédelmi beállításai, amelyek különböző Süti-elfogadási szinteket szolgáltatnak, ezek érvényességi időszakát és automatikus törlést, miután a felhasználó meglátogatott egy bizonyos weboldalt.

Más biztonsági tényezők a Sütiket illetően:

 • A böngésző beállításainak testre szabása ami a sütiket illeti, annak érdekébe, hogy Önnek egy kényelmes süti-felhasználási szintet nyújtson.
 • Ha Ön az egyedüli személy, aki a számítógépet használja, ha akarja, hosszabb időszakokat is beállíthat a korábbi böngészések és a bejelentkezési személyes adatok tárolására.
 • Ha többen hozzáférhetnek a számítógépéhez, beállíthatja a böngészőt úgy, hogy a böngésző mindegyik lezárása után az személyes adatok törlődjenek. Ez a Sütiket küldő weboldalakra való belépés és a böngészési szesszió lezárásánál minden információ törlése egyik változata.
 1. További hasznok linkek és információk

Ha több információt szeretne megtudni a Sütikkel, illetve azok használatával kapcsolatosan, akkor a következő linkeket ajánljuk figyelmébe:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/

Az alábbi táblázat bemutatja a weboldalon használt mindegyik sütit külön-külön, ideértve azok szerepét is. Nem fogjuk ezeket a sütiket a jelen Sütik felhasználási politikájában bemutatott módszerektől eltérő módokon használni.

A FatBond a következő harmadik felek szolgáltatásait használja fel funkcionalitások nyújtása, elemzés és reklámozás érdekében. Lehetséges, hogy ezek a harmadik felek Sütiket és/vagy hasonló technológiákat állítsanak be és használjanak a Fatbond által működtetett weboldalakon, illetve más, a Fatbond által működtetett weboldalakon és applikációkon kívüli weboldalakon és applikációkon. További részletekért olvassa el az adatvédelmi szabályokat és a felhasználók testreszabott beállításainak adminisztrálási tájékoztatóit és adott esetben, az ezeket a szolgáltatásokat kezelő vállalatok által nyújtott kikapcsolási lehetőségeket tartalmazó tájékoztatókat.